AKČNÍ PRODUKTY:

naše cena 2 990 Kč
Skladem
naše cena 65 Kč
Skladem

Kontakty

Progrestech-nástroje s.r.o.
Pulická 105
518 01 Dobruška
tel: +420 720 962 893
napište nám
IČ: 26014866
DIČ: CZ26014866

Navštivte naše webové stránky.

Jsme distributoři obráběcích a frézovacích strojů společností QuickTech, Ecoca, CC Machinery a Manford.

Nabízíme také výrobu dílců na našich strojích.

Najdete nás také na Facebooku.


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

I.

Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě progrestech-shop.cz, a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího a tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnosti PROGRESTECH – nástroje s.r.o. se sídlem a provozovnou Pulická 105, 518 01 Dobruška, IČO 260 14 866, DIČ CZ26014866, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C, vložka 20216 (dále jen „Prodávající“), který zajišťuje prodej zboží v internetovém obchodě progrestech-shop.cz (dále jen „E-shop“) registrovaným podnikajícím subjektům a korporacím (dále jen „Kupujícím“), kteří vyplnili registrační formulář v E-shopu a vyslovili souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 3. Podmínkou pro registraci v E-shopu je živnostenské či jiné oprávnění k provozování živnosti či jiného podnikání, platné v okamžiku registrace a v době uzavření každé kupní smlouvy (objednání zboží z Eshopu).

 

II.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouvy jsou uzavírány na dálku bez fyzické přítomnosti Kupujícího a Prodávajícího prostřednictvím elektronických prostředků, a to na základě Kupujícím vyplněného objednávkového formuláře a výběrem zboží zveřejněného v nabídce Prodávajícího v E-shopu Kupující, který má zájem koupit od Prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky Prodávajícímu.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné v E-shopu v době odeslání objednávky Kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označena v E-shopu jako „naše cena“, která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky Kupujícímu poskytována.
 3. Kupující má vždy možnost před závazným odeslání objednávky tuto objednávku zkontrolovat, případně ji opravit, zároveň je informován o částce k úhradě. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odeslání objednávky těmito obchodními podmínkami vázán.
 4. Prodávající po doručení objednávky zašle Kupujícímu potvrzení objednávky. Na základě potvrzení objednávky (nebo její části) Prodávajícím, vzniká kupní smlouva, závazná pro obě smluvní strany. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku nepotvrdit (odmítnout), a tedy kupní smlouvu neuzavřít za předpokladu, že:
  1. se zboží stalo momentálně nedostupné, již se nevyrábí nebo nedodává;
  2. změnila se cena zboží u dodavatele, aniž by měl Prodávající možnost změnit ji v E-shopu;
  3. Prodávající eviduje za Kupujícím pohledávky, které jsou po termínu splatnosti déle než 30 dní;
  4. Prodávající vede či v minulosti vedl s Kupujícím nebo osobami s Kupujícím jednajícími ve shodě nebo jimi ovládanými či součástí koncernu soudní spor či má s Kupujícím nebo osobami s ním jednajícími ve shodě nebo jimi ovládanými či součástí koncernu jakoukoliv jinou negativní zkušenost ohledně vzájemné obchodní spolupráce;
  5. Kupující je v úpadku nebo v hrozícím úpadku, nebo vzhledem k ekonomické situaci Kupujícího či předešlým zkušenost s prodlením s úhradou kupní ceny zboží je na straně Prodávajícího důvodná obava, že Kupující nedostojí svému závazku úhrady kupní ceny dle kupní smlouvy.

O případném odmítnutí objednávky se Prodávající zavazuje Kupujícího bez zbytečného odkladu informovat.

 1. Kupující má právo bezplatně stornovat objednávku, kdykoliv před jejím závazným potvrzením Prodávajícím, a to zasláním žádosti elektronickou poštou na adresu uvedenou Prodávajícím v E-shopu.
 2. V případě, že bude objednávka Kupujícím stornována nebo Prodávajícím z důvodů uvedených v odst. 4. tohoto článku odmítnuta, a za předpokladu že Kupující již provedl úhradu kupní ceny nebo její části, bude Prodávajícím Kupujícímu částka zaplacená na základě stornované/odmítnuté objednávky vrácena zpět na bankovní účet z něhož byla obdržena, a to  nejpozději do 5 pracovních dní.
 3. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje obstarat a odevzdat Kupujícímu zboží specifikované v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou v E-shopu způsobem a za podmínek dále stanovených těmito obchodní podmínkami.
 4. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že není schopen neobstarat zboží dle objednávky a neodevzdat jej Kupujícímu do tří měsíců od doručení objednávky.

 

III.

Dodací podmínky, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

 1. Dodání objednaného zboží na adresu určenou Kupujícím zajišťuje Prodávající. Zboží je doručováno pouze po celé ČR. Způsob dodání a platby za objednané zboží si volí Kupující prostřednictvím objednávkového formuláře.
 2. Zboží je Kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen „poštou“) nebo prostřednictvím dopravce. Poštovné, příp. přepravné je účtováno spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného/přepravného a možnost úhrady kupní ceny je zveřejněna v E-shopu. Po telefonické domluvě s Prodávajícím je Kupující oprávněn zboží převzít osobně v provozovně Prodávajícího, za podmínek dále stanovených.
 3. Aktuální ceník poštovného/přepravného a způsob úhrady objednaného zboží:
  1. Česká pošta – Balík do ruky                  106,61 Kč
  2. PPL                                                       82,64 Kč
  3. Osobní odběr                                           0,- Kč

 

 • Platba dobírkou ČP/PPL                       24,79/16,53 Kč
 • Platba hotově na pobočce                                 0,- Kč
 • Platba předem bankovním převodem na účet     0,- Kč

 

 1. Expedice objednaného zboží budou dle dostupnosti produktu a provozních možností Prodávajícího realizovány v nejkratším možném termínu, obvykle do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
 2. V případě volby osobního odběru zboží bude Kupující vyrozuměn o termínu, kdy bude zboží připraveno k vyzvednutí a bude vyzván ke sjednání termínu, kdy si zboží osobně vyzvedne. Nevyzvedne-li si Kupující zboží ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o možnosti vyzvednutí, bude ze strany Prodávajícího účtováno Kupujícímu 50,- Kč za každý kalendářní den, jako poplatek za uskladnění. Nebude-li ze strany Kupujícího zboží vyzvednuto do 2 měsíců od odeslání oznámení o možnosti vyzvednutí, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok Prodávajícího na zaplacení poplatku za uskladnění.
 3. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Nepřevezme-li si Kupující objednané zboží od pošty nebo dopravce, ačkoliv toto zboží nebude zjevně poškozené, je Kupující povinen uhradit náklady na poštovné/přepravné, které Prodávajícímu vznikly. Tyto náklady budou Kupujícímu vyúčtovány fakturou – daňovým dokladem.
 4. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na Kupujícího převzetím zboží. Zvolil-li Kupující zaslání zboží poštou nebo jiným dopravcem, přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží předáním zboží ze strany Prodávajícího poště/dopravci.

 

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů ode dne doručení zboží, písemně oznámit Prodávajícímu. V oznámení je Kupující povinen specifikovat vady či případné neshody.
 2. Pakliže je zboží a krabice zjevně poškozena přepravou zboží ze strany pošty/dopravce, je Kupující povinen reklamaci učinit ihned u dopravce a současně o této skutečnosti informovat bez odkladně Prodávajícího.
 3. Na kupní smlouvu uzavřenou mezi Kupujícím a Prodávajícím se vztahují práva z vadného plnění upravená v § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 4. Plnění je vadné pokud zboží není dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vadu v jakosti a provedení se však nepovažuje:
  1. opotřebení zboží způsobené užíváním ze strany Kupujícího,
  2. neodborná instalace ze strany Kupujícího,
  3. nevhodné zacházení či použití k jiným účelům a pro jiné operace, než pro jaké je výrobek určen dle informací uvedených u zboží v E-shopu,
  4. neodborné zacházení/obsluha zboží ze strany Kupujícího,
  5. mechanické poškození ze strany Kupujícího.

 

V.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracovávaných osobních údajích a právech s tím souvisejících jsou upravena zde.

VI.

Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání objednávky Kupujícím.
 2. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v částech neupravených těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ke dni zveřejnění 26.3.2020.

 

 Informace o zpracovávaných osobních údajích a právech s tím souvisejících

YzQ4YmF